Rozdział I.

Postanowienia ogólne 

§ 1   

1) Regulamin korzystania z materiałów i usług, zwany dalej regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn z siedzibą przy Pl. Poniatowskiego 42 w Nadarzynie, zwanej dalej „Biblioteką”.

2) Postanowienia regulaminu dotyczą wszystkich użytkowników, korzystających z materiałów i usług Biblioteki.

3) Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu na karcie zapisu.

4) Odstępstwa od wymagań regulaminu mogą być stosowane jedynie w wyjątkowych wypadkach za zgodą dyrektora Biblioteki. 

§ 2   

1) Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:

- ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.),      

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),

- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. Nr 114 poz. 493 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.),

- statutu Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn stanowiącymzałącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/498/2014 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 września 2014 r.2)

2) Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

 • materiałach bibliotecznych - rozumie się przez to dokumenty zawierające utrwalony wyraz myśli ludzkiej, przeznaczone do rozpowszechniania, niezależnie od nośnika fizycznego i sposobu zapisu treści (książki, czasopisma, multimedia, płyty CD z muzyką, filmy na kasetach VHS i płytach DVD, książka mówiona na kasecie lub płycie CD, zbiory elektroniczne dostępne w sieci), 
 • przedłużeniu - rozumie się przez to uzyskanie przed przewidzianym terminem zwrotu dodatkowego okresu wypożyczenia dla zbiorów bibliotecznych udostępnionych poza Bibliotekę lub przedłużeniu czasu korzystania z komputerów,
 • udostępnianiu na miejscu - oznacza to możliwość korzystania ze zbiorów biblioteki w czytelni 
 • udostępnianiu na zewnątrz - oznacza to możliwość wypożyczania zbiorów zgodnie z regulaminem, 
 • wolnym dostępie - rozumie się przez taką część lub całość pomieszczeń filii bibliotecznych w których użytkownik może wybrać z półek samodzielnie książki i czasopisma, 
 • użytkowniku - rozumie się przez to osobę, która spełniła warunki uprawniające zgodnie z regulaminem do korzystania z materiałów i usług bibliotecznych.

§ 3

1) Biblioteka gromadzi i udostępnia następujące materiały biblioteczne:

1. dokumenty graficzne:

 • wydawnictwa zwarte (książki),
 • periodyki (gazety, czasopisma).

2. dokumenty dźwiękowe:

 • książki mówione na płytach CD,
 • płyty muzyczne CD.

3. dokumenty audiowizualne:

 • płyty DVD.

4. dokumenty elektroniczne:

 • wydawnictwa multimedialne, płyty CD-ROM
 • bazy danych i programy komputerowe.

2) Biblioteka może gromadzić inne, niż wymienione w pkt 1), materiały biblioteczne.

3) Materiały biblioteczne stanowią własność Biblioteki. 

 

Rozdział II

Usługi biblioteczne 

§ 4  

1) Biblioteka świadczy usługi w zakresie wypożyczania zbiorów i umożliwia dostęp do sprzętu komputerowego.

2) Biblioteka może także świadczyć usługi inne, niż określone w pkt. 1), np. bibliograficzne, reprograficzne. 

 

Rozdział III

Prawo korzystania z Biblioteki

 § 5   

1) Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.

2) Wypożyczanie materiałów bibliotecznych i korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

3) Wysokość opłat za usługi określona jest w Cenniku opłat.

§ 6

1) Z materiałów gromadzonych przez Bibliotekę mogą korzystać osoby, które:

1. są pełnoletnie,

2. dopełniły wypełnienia karty zapisu, okazując dyżurującemu bibliotekarzowi dowód osobisty

3. zobowiązały się do przestrzegania niniejszego regulaminu,

4. potwierdziły własnoręcznym podpisem zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do realizacji uprawnień wynikających z ustawy o bibliotekach i z przepisów ustawy o statystyce publicznej oraz do dochodzenia przez Bibliotekę ewentualnych roszczeń prawnych za nie zwrócone zbiory. Podanie danych jest obowiązkowe. Udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania. Administratorem danych jest dyrektor Biblioteki.

2) Osoby małoletnie mogą korzystać z materiałów i usług bibliotecznych za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego wyrażoną przy składaniu karty zapisu. Złożenie podpisu na karcie zapisu stanowi zobowiązanie się do odpowiedzialności za wypożyczone przez niepełnoletniego czytelnika materiały biblioteczne.

3) Przedstawiciel ustawowy powinien spełnić warunki wymienione w § 6 pkt 1 regulaminu.  

§ 7   

1) Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.

2) Karta biblioteczna obowiązuje tylko w placówkach Biblioteki.

3) Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty przy każdorazowym korzystaniu z materiałów i usług Biblioteki. Wypożyczanie materiałów bibliotecznych nie jest możliwe bez okazania karty.

4) Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonać rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych – również inne osoby upoważnione przez posiadacza karty.

5) Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia Biblioteki osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.

6) Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Biblioteka.

7) Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu karty utraconej lub zniszczonej przez użytkownika pobierana jest opłata w wysokości określonej w Załączniku nr 1. 

§ 8

Jeśli osoba ubiegająca się o prawo korzystania z materiałów i usług Biblioteki nie spełnia warunków przewidzianych w niniejszym rozdziale, decyzję o odmowie prawa zapisu podejmuje bibliotekarz dyżurujący. 

 

Rozdział IV

Prawa i obowiązki użytkowników biblioteki 

§ 9   

1) Użytkownicy, którzy nabyli prawo do korzystania z Biblioteki mają prawo do:
wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w regulaminie,

 • wypożyczania materiałów bibliotecznych na warunkach określonych w regulaminie
 • korzystania z księgozbioru podręcznego,
 • korzystania z pomocy i porad bibliotekarza, w tym przy doborze materiałów bibliotecznych,
 • zgłaszania dyrektorowi Biblioteki uwag dotyczących sposobu funkcjonowania podległej mu placówki,
 • otrzymania karty bibliotecznej.

§ 10

1) Użytkownicy mają obowiązek:   

1. przestrzegać zasad korzystania z materiałów i usług bibliotecznych określonych regulaminem,
2. dbać o powierzone materiały biblioteczne, w szczególności chronić je przed zagubieniem, uszkodzeniami mechanicznymi lub zabrudzeniem, zaniechać podkreśleń tekstu, czynienia uwag na marginesach itp.,
3. sprawdzić stan materiałów bibliotecznych przed ich wypożyczeniem i zgłosić stosowne zastrzeżenia bibliotekarzowi, w przeciwnym razie przyjmuje się, że książka lub płyta nie była zniszczona,
4. niezwłocznie informować Bibliotekę o zmianach dotyczących swoich danych osobowych w tym: nazwiska, miejsca zamieszkania lub pobytu, nr telefonu,
5. chronić kartę biblioteczną przed zgubieniem lub zniszczeniem, niezwłocznie powiadomić Bibliotekę o jej utracie,
6. okazać na żądanie bibliotekarza dokument tożsamości w celu sprawdzenia danych podanych przez użytkownika,
7. zachować ciszę i czystość w pomieszczeniach Biblioteki, zaprzestać korzystania z telefonów komórkowych w pomieszczeniach wypożyczalni i czytelni, zaniechać palenia tytoniu,
8. korzystać z Biblioteki i pomieszczeń znajdujących się na jej terenie w sposób uwzględniający potrzeby innych użytkowników (również przestrzegając ogólnie obowiązujących zasad higieny).   

 

Rozdział V

Zasady udostępniania materiałów bibliotecznych w wypożyczalni 

§ 11

W wypożyczalni jest wolny dostęp do książek i czasopism. Zwracane i wypożyczane materiały biblioteczne należy rejestrować u dyżurującego bibliotekarza 

§ 12

1) Użytkownik może wypożyczyć poza lokal biblioteczny jednorazowo:

 • 5 woluminów książek,
 • 3 tytuły płyty muzycznej,
 • 3 tytuły książki mówionej,
 • 3 tytuły filmu,
 • 3 jednostki dokumentu elektronicznego,
 • 5 tytułów czasopism. 

2) Na wniosek użytkownika liczba wypożyczanych woluminów na zewnątrz lokalu bibliotecznego może być zwiększona, jednak nie więcej niż do 10 woluminów, jeśli jest to umotywowane sytuacją użytkownika, zwłaszcza jego stanem zdrowia lub potrzebami naukowymi. Każdorazowo decyzję podejmuje wypożyczający bibliotekarz. 

§ 13

1)Terminy zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych są następujące:

1. dla książek i książek mówionych (również dla lektur szkolnych): 1 miesiąc od daty wypożyczenia,

2. dla książek z księgozbioru podręcznego: 1 tydzień od daty wypożyczenia,

3. dla filmów i innych materiałów audiowizualnych: 2 tygodnie od daty wypożyczenia,

4. dla starszych numerów gazet i czasopism: 1 tydzień od daty wypożyczenia,

2) Przed upływem terminów, o których mowa w pkt 1 dyżurny bibliotekarz lub czytelnik za pośrednictwem swojego konta może prolongować termin zwrotu materiałów bibliotecznych, o ile nie zostało złożone zamówienie przez innego użytkownika.

3) Wypożyczenia może dokonać Czytelnik bezpośrednio, bądź przez osobę upoważnioną, wskazaną w karcie zapisu.  

4) Wypożyczone materiały można zwracać tylko w tej placówce, w której zostały wypożyczone. 

§ 14   

1) Z czytelni, na miejscu ma prawo korzystać bezpłatnie każdy obywatel na podstawie aktualnego dokumentu z fotografią, ważnej legitymacji szkolnej lub służbowej.

2) Dostęp do księgozbioru podręcznego jest wolny. Należy jednak podać dyżurującemu bibliotekarzowi wszystkie książki wyjęte z półki w celu ich zarejestrowania. 

§ 15

Użytkownik może złożyć zamówienie na określone materiały biblioteczne. Zamówienie realizowane jest według kolejności zgłoszenia.

Zarezerwowane materiały biblioteczne, od momentu powiadomienia zamawiającego czekają na odbiór nie dłużej niż tydzień. 

§ 16

W razie braku materiałów bibliotecznych w zbiorach Biblioteki, na życzenie użytkownika bibliotekarz udziela informacji o bibliotekach, w których materiały te mogą się znajdować.

  § 17   

1) W uzasadnionych wypadkach, zwłaszcza w razie wypożyczenia poza lokal Biblioteki materiałów bibliotecznych o dużej wartości antykwarycznej, rynkowej lub trudnych do nabycia, bibliotekarz wypożyczający może zażądać od użytkownika kaucji.

2) Wysokość kaucji ustala dyrektor Biblioteki lub wyznaczony przez niego pracownik.

3) Kaucja o której mowa w pkt. 1 stanowi zabezpieczenie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych lub rozliczenie ewentualnej kary, o której mowa w § 17.

4) Kaucja podlega zwrotowi z chwilą oddania wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

5) Wpłacone kaucje nie podlegają oprocentowaniu.

6) Kaucja nie odebrana w terminie 24 miesięcy stanowi przychód Biblioteki, z przeznaczeniem na powiększenie zbiorów. 

 

Rozdział VI

Postępowanie w razie opóźnienia lub zaniechania zwrotu materiałów bibliotecznych, ich zagubienia, zniszczenia bądź uszkodzenia 

§ 18

W wypadku opóźnienia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przez użytkownika ponad ustalony termin w myśl § 13 pkt. 1 pobiera się karę określoną w załączniku Nr 1 do regulaminu. 

§ 19   

1) W razie niedotrzymania przez użytkownika terminu zwrotu materiałów bibliotecznych określonego w § 13 pkt.1 dyrektor Biblioteki kieruje doń upomnienie wzywające do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych materiałów.

2) Po otrzymaniu monitu użytkownik winien bez zwłoki zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne, uiścić karę określoną w załączniku nr 1 do regulaminu oraz koszty wysyłki upomnienia. 

§ 20

W razie dwukrotnego niedotrzymania terminu zwrotu książek z księgozbioru podręcznego czytelnik zostaje pozbawiony prawa do wypożyczania do domu materiałów należących do księgozbioru podręcznego. 

§ 21   

1) Jeżeli materiały biblioteczne zostały przez użytkownika utracone winien on przekazać na rzecz Biblioteki - w ciągu 1 miesiąca w przypadku książek, płyt lub dokumentów elektronicznych od daty utraty – egzemplarz tego samego wydawnictwa.    

2) W przypadku niezadośćuczynienia wynikającemu w ust. 1 obowiązkowi, użytkownik winien zapłacić Bibliotece odszkodowanie równe wartości antykwarycznej bądź rynkowej egzemplarza utraconego wydawnictwa ustalonej przez dyrektora Biblioteki.

3) Stopień zużycia materiałów bibliotecznych nie ma wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania.

4) Użytkownik w zamian za utracony egzemplarz wydawnictwa może przekazać na rzecz Biblioteki inne wydawnictwo, uznane za przydatne w Bibliotece. Decyzję podejmuje dyrektor Biblioteki.

5) W razie utraty jednego z woluminów wypożyczonego wydawnictwa wielotomowego użytkownik odpowiada w myśl pkt 1) – 4) jak za całość wydawnictwa. 

§ 22

Uszkodzenie lub zniszczenie przez użytkownika wypożyczonych materiałów bibliotecznych pociąga za sobą odpowiedzialność użytkownika według zasad przewidzianych w § 20. 

  § 23   

1) W razie niedopełnienia przez użytkownika obowiązków przewidzianych w niniejszym rozdziale Biblioteka wystąpi na drogę postępowania sądowego celem zaspokojenia roszczeń lub poprzez firmę windykacyjną.

2) Przed skierowaniem sprawy do sądu Biblioteka wezwie ostatecznie użytkownika, wysyłając tzw. wezwanie przedsądowe, do zapłaty należnego odszkodowania.

3) Na poczet odszkodowania Biblioteka zaliczy kaucję uiszczoną przez użytkownika.

4) W uzasadnionych wypadkach losowych (np. kradzież, pożar) Biblioteka może zaniechać dochodzenia od użytkownika roszczeń przewidzianych w niniejszym rozdziale. Decyzję podejmuje dyrektor Biblioteki. 

 

Rozdział VII

Zasady korzystania z usług bibliotecznych 

§ 24   

1) Z usług bibliotecznych można korzystać w godzinach pracy Biblioteki.

2) Użytkownik wyrażający wolę korzystania ze stanowiska komputerowego obowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości u dyżurującego bibliotekarza, który wpisze go do rejestru użytkowników. Zapisani do Biblioteki czytelnicy okazują swoją kartę biblioteczną.

3) Bibliotekarze nie przeprowadzają szkoleń dla indywidualnych użytkowników w zakresie korzystania z Internetu oraz zainstalowanych na stanowiskach komputerowych programów. Poszukiwania w Internecie użytkownik prowadzi samodzielnie. 

§ 25

Z komputera użytkownik może korzystać w celu:

 • przeglądania będących w posiadaniu Biblioteki: baz danych (katalogowych i bibliograficznych), wydawnictw multimedialnych, dysków CD-ROM i dyskietek, przeglądania zasobów Internetu,
 • pracy na zainstalowanych programach biurowych i graficznych.

§ 26

Użytkowników obowiązuje:

1) Ograniczenie czasu pracy z komputerem do:   

 • 60 minut korzystania z Internetu. W przypadku braku chętnych, czas ten może zostać przedłużony o kolejne 60 minut. Łączny czas nie może przekroczyć 2 godzin,
 • 2 godzin korzystania z oprogramowania biurowego lub graficznego.
         

2) W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może przyznać użytkownikowi większą ilość czasu do pracy. O takiej potrzebie należy poinformować bibliotekarza przed rozpoczęciem pracy na komputerze.

§ 27   

1) Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych , zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych i reprograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o której mowa w § 2 ust.1 niniejszego regulaminu.

2)Możliwość kopiowania danych na własne nośniki dopuszcza się wyłącznie z zachowaniem ustaleń zawartych w pkt 1).  

§ 28

Zabrania się użytkownikom: 

1. instalowania dodatkowego oprogramowania,

2. używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów,

3. działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej oraz zniszczenie oprogramowania, za co pobierana jest kara określona w załączniku Nr 1 do Regulaminu,

4. wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz ingerencji w zawartość gromadzonych danych,

5. wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc. Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (gry, komunikatory, randki),

6. korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających pracę sieci.

§ 29   

1) Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów może być emitowany tylko przez dołączone do komputera słuchawki.

2) Podczas sesji przy stanowisku może znajdować się tylko 1 osoba. Na miejscu nie wolno spożywać napojów i posiłków. 

§ 30

W przypadku problemów technicznych z komputerem należy niezwłocznie powiadomić dyżurującego bibliotekarza. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek prób napraw przez użytkownika. 

§ 31   

1) Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach.

2) Informacje nie zapisane, bądź zapisane na twardym dysku zostaną wykasowane w chwili zamknięcia komputera.

3) Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

§ 32

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez dyżurującego bibliotekarza (lub inne osoby do tego uprawione). 

§ 33

Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie. 

§ 34

Jeżeli na skutek niezgodnego z niniejszym Regulaminem korzystania z Internetu czytelnik spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, będzie on zobowiązany do jej naprawienia, jak również będzie zobowiązany do zwrotu Bibliotece wszystkich kosztów poniesionych przez nią w celu naprawienia szkody, w tym kosztów postępowania sądowego. 

§ 35

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez użytkownika na stacji internetowej, a w szczególności hasła, dane osobowe, dane poufne itp.

§ 36

1) Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania materiałów bibliotecznych, które może się odbywać jedynie na terenie biblioteki, poprzez: kopiowanie metodą kserograficzną, skanowanie, wykonywanie wydruków.

2) Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz.

3) Nie wykonuje się odbitek kserograficznych i innych kopii:

 • publikacji w złym stanie technicznym lub nienadających się do kopiowania z innych powodów,
 • starodruków, rękopisów, druków rzadkich, cennych i szczególnie chronionych.

4) Za wiedzą i zgodą bibliotekarza użytkownik może – w granicach określonych przez prawo autorskie – wykonywać zdjęcia fragmentów publikacji własnym aparatem cyfrowym bez użycia lampy błyskowej, przy czym czynność ta nie może zakłócać warunków pracy innym Czytelnikom.

5) Opłata za usługi reprograficzne pobierana jest zgodnie z aktualnym cennikiem.

 

Rozdział VIII

Naruszenie obowiązków regulaminowych

§ 37

W razie poważnego bądź uporczywego naruszania obowiązków wynikających z regulaminu dyżurujący bibliotekarz może:   

 • zawiesić użytkownika w prawie korzystania z materiałów i usług Biblioteki na czas określony,
 • pozbawić użytkownika prawa korzystania z Biblioteki. 

 

Rozdział IX

Rozpatrywanie odwołań 

§ 38   

1) Od decyzji bibliotekarza użytkownikowi przysługuje prawo odwołania do dyrektora Biblioteki.

2) Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez użytkownika wiadomości o skarżonej decyzji.

3) Odwołanie winno być rozpatrzone w ciągu 14 dni od dnia wniesienia. Decyzja dyrektora Biblioteki jest ostateczna.         

 

Rozdział X

Postanowienia końcowe 

§ 39

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.         

 

    Nadarzyn, 15. 05. 2017 r.              

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Regulaminu Korzystania z Materiałów I UsługBiblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn    

1) Za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad terminy określone w § 13 pkt. 1, ust. 1 i 2 (książki i książki mówione) Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,20 zł za każdy egzemplarz, za każdy dzień po terminie zwrotu.    

2) Za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad terminy określone w § 13 pkt. 1, ust. 3 (filmy i inne materiały audiowizualne) Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,50 zł za każdy egzemplarz, za każdy dzień po terminie zwrotu.    

3) Za wysłanie upomnienia Biblioteka pobiera opłatę w wysokości wartości znaczka pocztowego od każdego upomnienia.    

4) Opłata za wydanie duplikatu karty bibliotecznej wynosi 5 zł. 

 

Nadarzyn, 18.05.2017 r.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42 • 05-830 Nadarzyn • tel.: 22 729 89 13


poniedziałek, wtorek, środa, piątek     12-19
czwartek 8-15

 


 Copyright by Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn © 2009-2017


 

Filia Biblioteki w Młochowie

ul. Mazowiecka 5c • 05-831 Młochów • tel.: 22 729 90 09


poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek      12-19
środa 8-15

 


Wykonanie strony: Sensim Studio

Początek strony