1. Korzystanie ze sprzętu komputerowego jest bezpłatne.

 2. Użytkownik wyrażający wolę korzystania ze stanowiska komputerowego obowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości u dyżurującego bibliotekarza, który wpisze go do rejestru użytkowników. Zapisani do Biblioteki czytelnicy mogą podać tylko imię i nazwisko.

 3. Z komputera użytkownik może korzystać wyłącznie w celu:

  - przeglądania będących w posiadaniu Biblioteki: baz danych (katalogowych i bibliograficznych), wydawnictw multimedialnych, dysków CD-ROM i dyskietek, przeglądania zasobów Internetu,

  - pracy na zainstalowanych programach biurowych i graficznych.

 4. Użytkowników obowiązuje ograniczenie czasu pracy z komputerem do:

  - 60 minut korzystania z Internetu. W przypadku braku chętnych, czas ten może zostać przedłużony o kolejne 60 minut. Łączny czas nie może przekroczyć 2 godzin.

  - 2 godzin korzystania z oprogramowania biurowego lub graficznego.

 5. Korzystanie z baz danych, zbiorów multimedialnych , zasobów sieci Internet oraz wszelkich usług informacyjnych, bibliograficznych i reprograficznych nie może odbywać się z naruszeniem przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 6. Zabrania się użytkownikom:

        1. instalowania dodatkowego oprogramowania,

        2. używania ustawień i preferencji osobistych, w tym stosowania haseł i kodów,

        3. działania powodującego dewastację lub uszkodzenie komputerów i ich wyposażenia, dezorganizację sieci komputerowej

            oraz zniszczenie oprogramowania, za co pobierana jest kara określona w załączniku Nr 1 do Regulaminu,

        4. wprowadzania jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów, prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu oraz

            ingerencji w zawartość gromadzonych danych,

        5. wykorzystywania Internetu do popełniania czynów niezgodnych z prawem tj. działań naruszających ustawę o prawie

            autorskim, korzystania ze stron zawierających pornografię lub sceny drastyczne oraz stron propagujących przemoc.

            Dostęp do Internetu nie może również służyć do przeglądania i rozpowszechniania materiałów o treści obrażającej

            uczucia innych oraz stron towarzyskich, służących tylko rozrywce (gry, komunikatory, randki),

        6. korespondencji seryjnej i obszernych załączników, jak również innych działań zakłócających pracę sieci,

 7. Podczas sesji przy stanowisku może znajdować się tylko 1 osoba. Na miejscu nie wolno spożywać napojów i posiłków.

 8. W przypadku problemów technicznych z komputerem należy niezwłocznie powiadomić dyżurującego bibliotekarza. Niedopuszczalne jest podejmowanie jakichkolwiek prób napraw przez użytkownika.

 9. Przed zakończeniem sesji użytkownik komputera powinien zapisać wyszukane, pobrane i utworzone dane na własnych nośnikach. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za utratę niewłaściwie zapisanych danych.

 10. Bibliotekarze mają prawo do kontroli czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze oraz do natychmiastowego przerwania sesji, jeżeli uznają, że użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one uwzględnione w regulaminie.

 11. Jeżeli na skutek niezgodnego z niniejszym Regulaminem korzystania z Internetu czytelnik spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, będzie on zobowiązany do jej naprawienia, jak również będzie zobowiązany do zwrotu Bibliotece wszystkich kosztów poniesionych przez nią w celu naprawienia szkody, w tym kosztów postępowania sądowego.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Plac Poniatowskiego 42 • 05-830 Nadarzyn • tel.: 22 729 89 13


poniedziałek, wtorek, środa, piątek     12-19
czwartek 8-15

 


 Copyright by Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn © 2009-2017


 

Filia Biblioteki w Młochowie

ul. Mazowiecka 5c • 05-831 Młochów • tel.: 22 729 90 09


poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek      12-19
środa 8-15

 


Wykonanie strony: Sensim Studio

Początek strony